Predklinické štúdie na rast ľudského karcinómu colonRCD s.r.o.
Americká 632
252 29 Dobřichovice
DIČ: CZ47052511
VPLYV PREPARÁTU BIOCOL NA RAST ĽUDSKÉHO KARCINÓMU COLON (LÍNIA HCT 116) U NU/NU MYŠÍ

Řídící pracovník studie: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
Vedoucí pokusu: RNDr. Marie Zadinová
Technická spolupráce: Eleonora Wenclová, Milena Altnerová, Olga Tachecí
Kontrolovala: Ing. Jiřina Polívková, CSc.
Zprávu vypracovaly: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc., RNDr. Marie Zadinová
Provedeno v RCD s.r.o. ve dnech 9.6.2005 - 18.8.2005

 

 

 

VLIV PREPARÁTU BIOCOL NA RŮST LIDSKÉHO KARCINOMU COLON (LINIE HCT 116) U NU/NU MYŠÍ


1. Cíl studie:

Cílem předkládané studie bylo stanovit protinádorový účinek preparátu BIOCOL na růst lidského karcinomu colon (linie HCT 116) subkutánně (s.c.) transplantovaného do podkoží nu/nu myší.2. Materiál a metody


2.1. Testovaná látka:

BIOCOL – látka byla dodána ve formě tmavočerveného prášku. Byla ředěna podle návodu dodaného zadavatelem. Aplikovaný roztok se připravoval bezprostředně před každou aplikací, byl ředěn pitnou vodou, aplikován byl denně perorálně (p.o.) v dávce 250 mg/kg, (5 mg/20g), v objemu 0,2 ml/20g (10 ml/kg) tělesné hmotnosti. Kontrolním skupinám byl aplikován denně , p.o., shodný objem pitné vody (0,2ml/20g, 10 ml/kg tělesné hmotnosti).2.2. Nádorové linie

K pokusu byla použita lidská nádorová linie karcinomu colon (HCT-116), byla primárně získána z Evropské nádorové banky ECACC (European Collection of Cell Cultures, CAMR, Salisbary, Wiltshire SP4 OJG, United Kingdom). V tkáňové kultuře byla tato nádorová linie namnožena a nu/nu myším bylo s.c. aplikováno lxlO7 nádorových buněk společně s 0,lml Matrigelu - na pravý bok myši.2.3. Laboratorní zvířata

K pokusu byly použity outbrední nu/nu myši kmene CD-1, samice, tělesné hmotnosti 18 - 20g, celkem 32 ks, 16 myší pokusných a 16 myší kontrolních (Dodavatel: AnLab s.r.o. Praha). Myši byly chovány v air laminal flow boxech KAT- F/SZ-1000 (AnLab s.r.o.), podestýlány radiačně sterilizovanou podestýlkou (SAWI Research Bedding , AnLab s.r.o.Praha), krmeny radiačně sterilizovanou dietou ST-1 (AnLab s.r.o. Praha) a napájeny autoklávovanou vodou ad libitum.2.4. Vlastní postup

Den před zahájením podávání terapeutické látky BIOCOL (den 0) byla 3 myším odebrána krev z očního plexu a byl stanoven výchozí krevní obraz. Za 24 hodin po odběru bylo nu/nu myším CD-I zahájeno perorální podávání preparátu BIOCOL po dobu 10 dní. (Pokusným myším bylo perorálně sondou aplikováno 250 mg/kg preparátu BIOCOL), 11. den byly nu/nu myším s.c. inokulovány nádorové buňky, na pravý bok myši, a to v počtu 1 x 107/myš. Po inokulaci nádorových buněk bylo plynule pokračováno v terapii preparátem BIOCOL u pokusné skupiny, kontrolním myším byl po stejnou dobu sondou podáván shodný objem pitné vody. Pokus byl ukončen 36. den po zahájení perorálního podání preparátu BIOCOL.Pokusná skupina:
P1 – 16 outbredních nu/nu myší kmene CD-I, s.c. ca colon- linie HCT116 + p.o. 250 mg/kg látky BIOCOL.Kontrolní skupina:
K1 – 16 outbredních nu/nu myší kmene CD-I, s.c. ca colon - linie HCT 116 + p.o. pitná vodaRostoucí nádory byly v průběhu pokusu každý 3.-4. den měřeny a byl kalkulován objem rostoucího nádoru podle vzorce V= a x b2 x Jt/6 , kde a = délka tumoru, b = šířka tumoru. Současně byly myši každý 3. — 4. den váženy. Pokus byl ukončen 36. den po zahájení terapie.2.5. Hodnocení pokusu

Hodnocení pokusu bylo provedeno na základě porovnám růstových křivek tumorů u pokusné skupiny - ve srovnání se skupinou kontrolní. V průběhu a na konci pokusu — bylo spočítáno % inhibice růstu nádoru - %TGI (tumor growth inhibition), pro průměrný objem tumoru, (%TGI = (1 -(průměrný objem tumoru v léčené skupině/průměmý objem tumoru v kontrolní skupině)) x 100. Získané výsledky byly statisticky hodnoceny neparametrickým oboustranným Studentovým t-testem. V průběhu pokusu a na konci pokusu byla provedena fotodokumentace účinnosti terapie ve srovnání s kontrolní skupinou.3. Výsledky a diskuze

Získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 1-11 a na grafech č. 1-9


Pokusná skupina: 16 outbredních nu/nu myší kmene CD-I, s.c. ca colon - linie HCT116 + p.o. 250 mg/kg látky BIOCOL


Kontrolní skupina: 16 outbredních nu/nu myši kmene CD-I, s.c. ca colon - linie HCT 116 + pitná vodaPreparát BIOCOL po preventivním perorálním podání 10 dní před s.c. aplikací nádorových buněk a následně denně podávaný i po jejich aplikaci - prodlužoval statisticky významně dobu latence nárůstů ca colonu (HCT -116) u pokusných nu/nu myší, v průměru o 7,93 dne na 18,56 dne (o 74%) na 174,6% proti kontrolní - neléčené skupině, v které byl nárůst tumoru zjištěn za 10,63 dne (100%) (Tab. 1,2, grafy 1,2)Preparát BIOCOL částečně inhiboval růst lidského karcinomu colon , linie HCT-116 na nu/nu myších. Dosažená inhibice byla statisticky významná od 18. do 36. dne pokusu, a to na 1% hladině významnosti. Dosažené % inhibice růstu tumoru proti kontrolní skupině bylo (%TGI) 18. den pokusu 64,4%, 22. den pokusu 56,1%, 25. den 53,8%, 29. den 47,04%, 32. den 39,53%, 36. den 31,61%. (Tab. 3,4,5,6,7 grafy 3,4,5,6)V případě sledování vlivu preparátu BIOCOL na hmotnost nu/nu myší, dávka 250 mg/kg vyvolávala ztrátu tělesné hmotnosti pokusných nu/nu myší a po 5. týdnu podávání i růžově- červené zbarvení pokožky nu/nu myší. Ztráta tělesné hmotnosti nu/nu myší byla statisticky významná na 1% hladině významnosti od 11. dne do 36. dne terapie (Tab. 8,9,10,11 grafy 7,8,9)Z výsledku je zřejmé, že preparát BIOCOL částečně inhiboval růst lidského karcinomu colon u nu/nu myší, zvláště příznivě se projevil efekt preventivního podávání preparátu od prvního dne pokusu — ještě před transplantací nádorových buněk. S přibývající dobou podávání preparátu se % dosažené inhibice inhibice růstu tumoru postupně snižovalo. Podle vzhledu myší předpokládáme, že došlo k předávkování podávaného preparátu (viz foto).4. Závěry

  • preparátu BIOCOL 10 dní před s,c. inokulací nádorových buněk (následně denně podávaný i po jejich aplikaci), statisticky významně prodlužovalo dobu latence s.c. nárůstů ca colon - linie HCT-116 u pokusných nu/nu myší proti kontrolní skupině, a to o 74%. (o 7,93 dne).

  • Preparát BIOCOL měl statisticky významný inhibiční účinek na s.c. růst lidského ca colon linie HCT 116 u nu/nu myší kmene CD-I. 18. den pokusu bylo dosaženo 64,4% inhibice růstu tumoru proti kontrolní skupině

  • S přibývající dobou podávání preparátu BIOCOL se % dosažené inhibice růstu tumoru postupně snižovalo, 36. den bylo dosaženo 31,61% inhibice tumoru proti kontrolní skupině.

  • Preparát BIOCOL v podávané denní perorální dávce 250 mg/kg statisticky významně snižoval tělesnou hmotnost pokusných myší.
V Praze dne 15. 9. 2005


   podpis
Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Kompletné predklinické štúdie vrátane tabuliek a grafu na nahliadnutie a na stiahnutie vo formáte PDF:
PDF
  2,2 MB