Všeobecná nemocnica Komárno

Prípravok Penoxal sme podávali 15 pacientom, ktorí preparát užívali počas podávania chemoterapie / resp. RAT-CHT / po dobu 2-3 mesiacov v dávke 100mg 2 cps denne ako doplnok liečby.

4  pac. s gynekologickými malignítymi

2  pac. s nádorom prsníka

3  pac. s nádorom pl’úc

6  pac. s nádorom GIT-u / z toho lx pankreas, 1x pažerák/ 

Pacienti preparát tolerovali velmi dobre, neboli pozorované vedlajšie účinky v súvislosti s jeho užíváním. Možno konstatovat’, že pacienti lepšie tolerovali aj samotnú chemoterapiu a mohli dostat’ plánované cykly bez odkladov a prerušenia liečby. Pozorovali sme u väčšiny objektivně zlepšenie celkového stavu. 

Zhoršenie stavu bolo pozorované u pacienta s nádorom pakreasu a u pacientky s ovariálnym seróznym adenokarcinomom pri progresii základného ochorenia, nakolko ide o vysoko rizikové a agresivne ochorenia, ktoré boli primárné metastatické. 

Podávanie preparátu Penoxal v kombinácii s odporučenou onkologickou liečbou možno považovat’ za významný podporný prostriedok liečby onkologických pacientov.

Súbor pacientov, ktorým bol preparát podávaný bol róznorodý a poměrně malý. Sledované časové obdobie bolo pomerne krátké. Výsledky sledovania sa však ukazujú ako velmi slubné a perspektivné. 

 

Mudr. Rosinská 0ľga
amb. klinickej onkologie, Forife Vš. Nem. Komárno

Komarno27/7/2016
                  

 Ke stažení ve formátu PDF:

 

PDF