Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Klinické štúdie

Všeobecná nemocnica Komárno

Prípravok Penoxal sme podávali 15 pacientom, ktorí preparát užívali počas podávania chemoterapie / resp. RAT-CHT / po dobu 2-3 mesiacov v dávke 100mg 2 cps denne ako doplnok liečby.

4  pac. s gynekologickými malignítymi

2  pac. s nádorom prsníka

3  pac. s nádorom pl’úc

6  pac. s nádorom GIT-u / z toho lx pankreas, 1x pažerák/ 

Pacienti preparát tolerovali velmi dobre, neboli pozorované vedlajšie účinky v súvislosti s jeho užíváním. Možno konstatovat’, že pacienti lepšie tolerovali aj samotnú chemoterapiu a mohli dostat’ plánované cykly bez odkladov a prerušenia liečby. Pozorovali sme u väčšiny objektivně zlepšenie celkového stavu. 

Zhoršenie stavu bolo pozorované u pacienta s nádorom pakreasu a u pacientky s ovariálnym seróznym adenokarcinomom pri progresii základného ochorenia, nakolko ide o vysoko rizikové a agresivne ochorenia, ktoré boli primárné metastatické. 

Podávanie preparátu Penoxal v kombinácii s odporučenou onkologickou liečbou možno považovat’ za významný podporný prostriedok liečby onkologických pacientov.

Súbor pacientov, ktorým bol preparát podávaný bol róznorodý a poměrně malý. Sledované časové obdobie bolo pomerne krátké. Výsledky sledovania sa však ukazujú ako velmi slubné a perspektivné. 

Mudr. Rosinská 0ľga
amb. klinickej onkologie, Forife Vš. Nem. Komárno

Onkologické oddelenie nemocnica Vsetín

Dosavadní zkušenosti s používáním preparátu GESAVIT(PENOXAL) 50 BG

Rozdělení pacientů podle diagnózy onkologického onemocnění:

Maligní melanom

  2 x

Maligní onemocnění ledvin

  1 x

Maligní onemocnění prsů

 12 x

Maligní onemocnění tlustého střeva

  7 x

Maligní onemocnění dělohy

  1 x

Celkem pacientů ve studiích: 23


Dávkování: 4 kapsle denně (4 x 50 = 200mg)

V průběhu medikace hodnotili pacienti své pocity a účinky podávaného preparátu GESAVIT kladně. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší nežádoucí účinky, v průběhu 3-měsíční medikace nedošlo k alergické reakci. Pacienti se v průběhu užívání cítili v dobré kondici. U pacientek s karcinomem prsu bylo u 8 žen podání preparátu GESAVIT v průběhu chemoterapie a zjevně pomohlo zvládnout tuto terapii bez výraznějších komplikací, které by mohly vést k úpravě podávané chemoterapie.

Nežádoucí účinky v průběhu užívání preparátu GESAVIT:

  1. u jedné pacientky s diagnózou karcinom prsu, jež absolvovala chemoterapii, se v průběhu užívání preparátu GESAVIT 4 kapsle denně objevily střevní potíže charakteru průjmu. Po snížení dávky preparátu GESAVIT na 2 kapsle denně došlo k úpravě potíží.
  2. u třech pacientek s pokročilým karcinomem prsu došlo k progresi onemocnění, šlo o pacientky s rizikovým histologickým nálezem a generalizovaným onemocněním.

V průběhu používání preparátu GESAVIT byly sledovány hodnoty KO, CRP, jaterní testy, urea, kreatinin, příslušné nádorové markery. Lze konstatovat, že v laboratorních ukazatelích nedošlo ke zhoršení hodnot a při subjektivním hodnocení bylo konstatováno zlepšení kondice a celkového zdravotního stavu.

Závěr: 

Většina onkologických pacientů byla s uvedeným preparátem spokojena a jejich hodnocení bylo kladné. Soubor pacientů nebyl zcela sourodý, protože doba užívání preparátu nebyla stejně dlouhá, dále šlo o pacienty s různými onkologickými diagnózami v různém stádiu onemocnění. Preparát byl používán jak v průběhu onkologické terapie, tak i jako doplněk konvenční léčby. Zatím lze konstatovat, že je vhodnější u časnějších stádií onemocnění a v průběhu chemoterapie či radioterapie. U pacientů s metastatickým onemocněním je efekt krátkodobý. GESAVIT je vždy používán s doporučenou onkologickou léčbou, u pacientů je zřetelná doba adaptace na klasickou chemoterapii a poměrně rychlé zotavení. Preparát GESAVIT lze považovat za významný podpůrný prostředek při onkologických onemocněních, jenž zvyšuje organyschopnost organismu.

 

Prim. MUDr. Zdeněk Janáček
onkologické oddělení
Nemocnice Vsetín
 

Fakultná nemocnica Plzeň – Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Gynekologicko-porodnická klinika Fakutlní nemocnice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Plzeň – Lochetín
Alej Svobody 80
323 00 Plzeň
 

Přednosta: Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Koordinátor studie: MUDr. Vladimír Kokeš.

Doba trvání studie: Od 28.5.2009 do 22.3.2010

 

Počet zúčastněných pacientek: Bylo sledováno celkem 120 pacientek s gynekologickým zhoubným nádorem.

 

Rozdělení a počet pacientek podle velikosti denní dávky:

  • 70 pacientek po léčbě nádorového onemocnění v kompletní remisi onemocnění – 2 kaple denně
  • 32 pacientek po léčbě nádorového onemocnění se zvýšeným rizikem – elevace TU markerů, s high-risk histologickým nálezem v předchozím onemocnění či nejasným objektivním nálezem nevyžadujícím zatím onkologickou léčbu – 3 kapsle denně
  • 18 pacientek se známkami recidivy nebo progrese onemocnění nebo s dosud probíhající onkologickou léčbou – 4 kapsle denně


Rozdělení pacientek podle diagnózy onemocnění:

C 52 Zhoubný nádor pochvy      1 x
C 53 Zhoubný nádor hrdla děložního   33 x
C 54 Zhoubný nádor těla děložního   46 x
C 56 Zhoubný nádor vaječníku   37 x
C 57 Zhoubný nádor vejcovodu     3 x
Celkem120 x


Výsledky:
Převážný počet pacientek hodnotil své pocity a účinky podávaného potravinového doplňku Gesavit kladně.
U většiny pacientek nebyly zaznamenány žádné nežádoucí pocity, pacientky se cítily dobře. Nedošlo k alergické reakci, u většiny pacientek byl objektivní po léčebný nález stabilizován. Několik pacientek udávalo zároveň zlepšení imunitní situace, co se týče odolnosti proti virovým nákazám. Pacientky se cítily v průběhu užívání v dobré kondici. Jedna pacientka udávala zlepšení dosavadních střevních potíží.

 

Nežádoucí příhody v průběhu užívání preparátu Gesavit:
 

  1. U jedné pacientky došlo v průběhu užívání k progressi onemocnění s vytvořením kožní metastázy v pupeční jizvě.
    Šlo o 45 letou pacientku s diagnózou: karcinosarkom vaječníku – vysoce rizikový histologický typ onemocnění. Užívala dávku 3 kapsle/den.
  2. Jedenkrát došlo k recidivě onemocnění a s tím souvisejícím zvracením u 54 lete pacientky s diagnózou: Serozní adenokarcinom vaječníku – opět vysoce rizikový histologický typ onemocnění, při dávce 4 kapsle/den.
  3. Jedna pacientka s diagnózou: Adenokarcinom těla děložního udávala při užívání dávky 4 kapsle/den střevní potíže charakteru průjmu. Po snížení denní dávky na 2 kapsle/den se potíže upravily.

 

U obou dvou citovaných pacientek, u nichž byla zjištěna recidiva či progrese onemocnění, šlo o vysoce agresivní a rizikový histologický typ nádorového onemocnění.

 

Závěr:
U zbývajících 117 pacientek nebyly, jak uvedeno výše, zaznamenány žádné negativní pocity ani příhody. Všechny tyto pacientky byly s preparátem naprosto spokojeny a hodnotily kladně. účinek testovaného preparátu Gesavit. Soubor pacientek nebyl zcela sourodý, protože doba užívání preparátu nebyla stejně dlouhá.

 

V Plzni dne 22.03.2010

 

MUDr. Vladimír Kokeš
koordinátor studie 

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
přednosti klinky
 

Gastroenterologická ambulancia Čáslav

Zkušenosti s podáváním preparátu Gesavit 50

MUDr. Martin Novák

Gastroenterologická ambulance MN Čáslav

Adresa: 286 01 Čáslav, Jeníkovská 348, tel. 327305243

 

Doba trvání studie:

6/2011-9/2011

 Soubor nemocných:

Bylo sledováno celkem 5 nemocných s vředovou chorobou duodena a antra žaludku

Věkové rozmezí: 

45-75 let,

3 ženy, 2 muži

Vstupní vyšetření:

gastroskopie s nálezem – 3x duodenální vřed, lx vřed pylorického kanálu, lx vřed antra žaludku

Kontrolní vyšetření:

gastroskopie s nálezem: 4x kompletní zhojení vředu, lx zmenšení chromého vředu antra Laboratorní vyšetření:

bylo provedeno u třech nemocných. Vyšetření bylo provedeno jednorázově v průběhu zavedené léčby. V provedených vyšetření nebylo prokázáno zvýšení jaterních testů, renálních funkcí, nebo změn v krevním obraze.

Terapie:

Nemocným byla podána antiukosní terapie inhibitory protonové pumpy – IPP (preparáty Helicid, Lanzul Nolpaza), nebo antagonisty H2 receptorů (Quamatel). Bylo doporučeno obvyklé dávkování léků.

K medikaci byl doporučen preparát Gesavit 50 v dávce 2×1 kapsle denně.

Délky terapie preparátem Gesavit 50 byla v délce nejméně 3 týdnů.

 Nežádoucí účinky v průběhu užívání preparátu Gesavit 50:

V průběhu léčby se u nemocných neobjevily nežádoucí účinky, nebyla zaznamenána alergická reakce. Nemocní byla po dobu užívání v dobré kondici. Neobjevila se koincidence s infekčním onemocněním

 Závěr:

Podpůrná léčba přípravkem Gesavit 50 byla nemocnými hodnocena kladně. Na efektu léčby se jistě podílela zavedená základní antisekreční terapie. V průběhu podávání se neobjevily nežádoucí účinky. Uvedený soubor nemocných, na kterých byl preparát Gesavit 50 testován, je malý, ale výsledky podpůrné terapie vředové choroby lze hodnotit jako velmi slibné.

 

V Čáslavi 3.10.2011

Mudr. Martin Novák
Gastroenterologická ambulance MN Čáslav 

 

Gynekológia Přerov 1/2

Klinické sledování účinnosti preparátu Gesavit 50

Gynekologicko porodnické oddělení Přerov

Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

 

Doba trvání testování: 21.4.2011 – 31.8.2011

 

Cíl: otestování účinnosti preparátu Gesavit 50 v klinické praxi.

 

Cílem bylo sledování účinnosti preparátu Gesavit 50 v dávce 3 kapsle denně celkem 60 dnů u 10 ti pacientek s endometriózou

 

Počet sledovanych pacientek:

10 vybrali jsme pacientky s peroperačně a histologicky
verifikovanou diagnózou endometriózy

Rozděleni podle diagnóz:

N 90.8 endometrioza – 10 pacientek

D 25.9 uterus myomatosus – 4 pacientky

Sledované parametry:

chronická pánevní bolest
poruchy menstruačního cyklu
dyspareunie
subjektivně vnímaný dyskomfort

Použité zkratky:

0        beze změny
+       zlepšena
–        zhoršena
LSK – laparoskopie
LAVH + BSO –  laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s oboustrannou adnexektomii

 

U všech vybraných pacientek se před stanovením diagnózy vyskytovaly alespoň 2 ze sledovaných parametrů.

Hodnocení probíhalo po 1. měsíci a ve 3. měsíci užívání preparátu Gesavit 50

 

Jméno

Rok narození

Dg

Dg stanovena

Operace

Bolest

Poruchy cyklu

Dys pareunie

Dys komfort

Celkové zhodnocení

U.V.

1956

D259
N80.9

histologicky

LAVH + BSO

+

nehodnoceno

+

+

+

J.L

1980

N80.9

peroperačně

LSK

0

0

0

+

0

D.L.

1977

N809

peroperačně

LSK

+

0

+

+

+

T.I.

1980

N80.9

peroperačně

LSK
koagulace

0

+

0

+

+

D.G.

1983

N809

peroperačně

LSK

+

+

0

+

+

J.Z.

1958

N80.9
D25.9

histologie

LAVH + BSO

0

nehodnoceno

0

+

0

K.M

1974

N80.9

peroperačně

LSK

0

+

+

+

+

P.M.

1973

N80.9
D25.9

histologie

LAVH +  BSO

„o

nehodnoceno

0

+

+

Č.M.

1964

D25.9
N80.9

histologie

LAVH + BSO

+

nehodnoceno

+

+

+

S.L

1943

N809

histologie

LAVH + BSO

+

nehodnoceno

0

+

0

 

Výsledky :

Pro sledování jsme vybrali 10 pacientek s dominantním klinickým příznakem chronické pánevní bole u 4 pacientek byl současně nález myomatozní dělohy.
U pacientek s myomatozní dělohou byla indikována hysterktomie,histologie potvrzuje adenomyozi jedné pacientky bez myomatozní dělohy ,ale s ohledem na věk a nález cysty na vaječníku taktéž b indikována hysterektomie s oboustrannou adnexekotmii.
2pacientky ve fertilním věku s postižením pánevní pobřišnice a sakrouterinních vazů a vesilcouteri: pliky jsme předali na vyšší pracoviště , kde byla provedena resekční operace.
U zbylých pacientek byla peroperačně provedena destrukce drobných ložisek endometriozy koagulací. Po měsíci od operace jsme pacientky pozvali na kontrolní gynekologické vyšetření.
Všechny zhojena, bez známek pooperačního infiltrátu.
Subjektivně téměř u všech zlepšena celková kondice.
V dalším měsíci u pacientek se zachovalou dělohou zmírnění dysmenorey a celkové zlepšení kondice.
U žádné z pacientek jsme nezaznamenali alergickou reakci ani intoleranci užívání.
Pacientky hodnotily preparát kladně.


Závěr:

Preparát Gesavit 50 v dávce 3 kapsle na den se příznivě osvědčil u pacientek s endometriózoi a pacientek v pooperačním období. Pacientky hodnotily především ústup bolestí a zlepšení celkové kondice.

I když v závěrečném hodnocení preparátu všechny pacientky uváděli zlepšení stavu a zmírnění svých subjektivních potíží, nutno ale podotknout že náš soubor je malý a doba sledování příliš krátká k poskytnutí objektivního vyhodnocení účinku preparátu Gesavit 50 u pacientek s endometriozoi.

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila RepovskáMUDr. Jarmila Repovská
Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

 

Gynekológia Přerov 2/2

Klinické sledováni účinnosti preparátu Gesavit 50 BG

 

Gynekologicko porodnické oddělení Přerov

Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

 

Cíl studie: otestování účinnosti preparátu Gesavit 50 BG v klinické praxi.

Cílem bylo sledování účinnosti preparátu Gesavit 50 BG v dávce 4 kapsle na den 60 dnů u onkologicky nemocných pacientek.

 

Doba trvání testování: 21.4.2011 – 31.8.2011

 

Počet sledovanych pacientek:

9 s onkologickou diagnózou

Rozděleni podle diagnóz:

C 56 zhoubný nádor vaječníku 7 pacientek

C 54 zhoubný nádor těla děložního 2 pacientky

Sledované parametry:nauzea a zvracení
jiné GIT potíže (průjem, zácpa, nevolnost,nadýmání)
bolest
neuropatie
celková kondice

Doba hodnocení:

po 1. měsíci užívání po 2 měsících

Použité zkratky:

0        beze změny
+       zlepšena
–        zhoršena ve sledovaných parametrech

 

Jméno

Rok narození

Dg

Terapie

Nauzea

GIT

Bolest

Neuropatie

1. měsíc celkové zhodnocení

3. měsíc celkové zhodnocení

B.F

1949

C56

chemo

+

+

0

++

0

+

B.V

1949

C56

chemo

+

+

0

0

+

S.D.

1943

C54

chemo,RT

0

+

+

0

0

+

Š.M.

1959

C56

chemo

0

+

0

++

+

+

P.E.

1963

C56

chemo

+

0

0

O.J.

1938

C56

chemo

0

0

0

0

+

+

Z.D.

1949

C56

chemo

0

0

0

+

0

0

V.L.

1949

C54

brachyTh

0

+

+

0

+

+

C.A.

1945

C56

chemo

+

+

0

++

+

+

 

Výsledky:

Pro sledování jsme vybrali 9 pacientek s probíhající onkologickou léčbou. Sledovali jsme subjektivní hodnocení ve vybraných parametrech. Objektivní sledování (KO a onkomarkery) bylo v režii onkologa vzhledem k současně probíhající onkologické léčbě.

Sledované parametry jsme vyhodnocovali po 1. měsíci užívání a ve 3. měsíci.
Některé pacientky v době zpracování výsledků ještě preparát užívaly.

 

 

Z 9 ti sledovaných pacientek byly 4 pacientky s recidivou základního onemocnění.
U 3 pacientek s recidivou došlo k nárůstu onkomarkeru CA 125, u jedné nově výskyt ascitu, jedna pacientka měla metastázu v třísle, jedna pacientka nově lymfedém DK ,

 

Z dostupných informací:

5 pacientek pokles onkomarkeru CA 125

3 pacientky s elevací CA 125

1 neznámo

Pozn: toto hodnocení ve vztahu k preparátu Gesavit není zcela validní, protože u těchto pacientek probíhala současně chemoterapie

 

V době sledování jsme u žádné pacientky nezaznamenali vedlejší či nežádoucí účinky, u žádné pacientky nedošlo k alergické reakci. Všechny pacientky tolerovali užívání preparátu dobře. Subjektivní hodnocení preparátu pacientkami bylo velice kladné.

 

Z 9 ti pacientek pouze 2 pacientky neuváděly žádnou změnu ve sledovaných parametrech. Zbylé pacientky hodnotily účinek preparátu pozitivně především ve vztahu k ústupu potíží stran gastrointestinálního traktu – nevolnost a především ve vztahu k neurologickým potížím – pocit těžkých nohou,“mravenčení DKK“, pocit pálení kůže.

 

Celkem 7 pacientek z 9 ti sledovaných se při užívání preparátu Gesavit 50 BG cítilo lépe,cítily se v lepší celkové kondici a lépe tolerovaly probíhající chemoterapii.

 

Závěr :

Preparát Gesavit 50 BG jako potravinový doplněk lze zcela doporučit zvláště u onkologických pacientek.Preparát je dobře tolerovaný,nemá žádné vedlejší účinky Pomáhá zlepšit celkovou kondici pacientky i tím umožňuje i lepší toleranci onkologické terapie,zlepšuje celkovou kvalitu života onkologicky nemocných.
B: Gesavit 50 3 kapsle / den

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

 

Národné onkologické centrum V. A. Fanardžyana – Arménia

 

KLINICKÉ STUDIE 

STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE A CHEMORADIOTERAPIE V KOMBINACI S PREPARÁTEM PENOXAL 50 

Národní o nkologické centrum V.A. Fanardžyana
Ministerstva zdravotnictví Republiky Arménie, Jerevan 

Studií se zúčastnilo 115 pacientů v různých stadiích pokročilosti onkologického onemocnění, kteří podstoupili léčbu chemoterapií a radioterapií.
Doba trvání studie 2009 – 2010.

 

Ředitel Národního onkologického centra
Ministerstva zdravotnictví Republiky Arménie
Hlavní onkolog MZ RA

Člen-korespondent Národní akademie Republiky Arménie
prof. Ajro Michajlovič GalstyanDSc.

Výsledky klinických studií standardní chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL 50

Našich studií se zúčastnilo 11 pacientů: 4 pacientky s rakovinou mléčné žlázy ve III B. – IV. stadiu pokročilosti onemocnění, 4 pacienti s rakovinou plic (2 pacienti ve III. stadiu a 2 pacienti ve IV. stadiu pokročilosti onemocnění), 2 pacienti s rakovinou konečníku a 1 pacient s rakovinou tlustého střeva. Pacientům po dobu léčby byl podáván preparát PENOXAL 3 až 5 kapslí denně po dobu 60 dnů. Před zahájením léčby bylo provedeno vyšetření nemocných standardním způsobem. U nemocných se zároveň zkoumal stav T-buněčné imunoreaktivity před zahájením chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL a po jejím ukončení.


V průběhu chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL nebyly zaznamenány příznaky toxicity jako nevolnost a zvracení II.-III. stupně. Během léčby bylo pozorováno zlepšení celkového stavu nemocných v podobě zlepšení tělesné kondice a chuti.


Podle laboratorních testů se ve všech 11 případech úroveň leukocytů, neutrofilů a trombocytů nesnížil. A byly rovněž zkontrolovány hodnoty biochemických ukazatelů krve – močovina, dusík, kreatinin, bilirubin, protrombinový čas, AST, ALT, Na+, K+, Cl-, Ca++ (celkový). Ani v jednom případě nebyly zaznamenány prudké změny těchto ukazatelů.


Před zahájením léčby byly v EKG dvou nemocných zjištěny difúzně-dystrofické změny myokardu, u jednoho nemocného byla difúzní kardioskleróza, u jednoho nemocného ischemická choroba srdeční, aortokoronární přemostění (bypass). Jak u nemocných s primární patologií srdce, tak i u nemocných bez patologie nebyly podle údajů EKG zaznamenány klinické změny srdce.


Velmi podrobně byly prozkoumány hodnoty T-buněčné imunoreaktivity.

U 7 nemocných tyto hodnoty v průběhu léčby zůstaly v mezích normy, ve třech případech bylo zaznamenáno nepatrné snížení relativních ukazatelů T-buněčné imunoreaktivity a v jednom případě se snížené hodnoty T-buněčné imunoreaktivity během léčby normalizovaly.

Podle subjektivních výsledků bylo u všech nemocných pozorováno zlepšení celkového stavu – tělesné kondice, chuti, snížení bolestí, zlepšení spánku, nemocné méně trápily zácpy a průjem.

Účinek léčby za 60 dnů se u všech nemocných hodnotil jako stabilizace procesu. Ani v jednom případě nebyla léčba v kombinaci s preparátem PENOXAL přerušena. Snášenlivost chemoterapie se zlepšila, zjevné potíže při podávání PENOXAL nebyly zaznamenány, hematologická toxicita prakticky nebyla pozorována, nevolnost a zvrácení II.-III. stupně nebyly zaznamenány. Velmi vážný význam mělo udržení ukazatelů T-buněčné imunoreaktivity v mezích normy u většiny nemocných. Samotné podávání preparátu PENOXAL nebylo pro nemocné obtížným.

Primář oddělení chemoterapie
Prof. Ajrapetyan Lidia Georgievna DSc.

Výsledky klinických studií standardní radioterapie a chemoradioterapie s preparátem PENOXAL 50

– Studií se zúčastnily 104 pacientky s karcinomem děložního čípku ve III. stadiu pokročilosti onemocnění. Současně s radioterapií byl pacientkám podáván preparát PENOXAL 50mg – 5 kapslí denně po dobu 60 dnů. Před zahájením léčby se vyšetření nemocných provádělo standardním způsobem.

– Všechny 104 pacientky bylo ve stavu střední závažnosti onemocnění s výraznou anemií a intoxikací. Léčba se prováděla etapově, v první etapě gamaterapie uvnitř dutiny, po regeneraci anemie se prováděla distanční gamaterapie. Po 3-týdenní přestávce se prováděla polychemoterapie, po které byl stav nemocných hodnocen jako stabilní – vyhovující.

– Podle laboratorních testů se ve všech 104 případech úroveň leukocytů a trombocytů nesnížila pod přípustnou hodnotu. Byly rovněž zkontrolovány hodnoty biochemických ukazatelů krve –močovina, dusík, kreatinin, bilirubin, protrombinový čas, Na+, K+, Cl+, Ca++ (celkový). Ani v jednom případě nebyly pozorovány změny těchto ukazatelů.

– Podle subjektivních výsledků bylo u všech pacientek pozorováno zlepšení celkového stavu – zlepšení kondice, chuti, snížení bolestí a zlepšení spánku.

– Ani v jednom případě nebyla přerušena léčba v kombinaci s preparátem PENOXAL. Snášenlivost radioterapie se zlepšila, zjevné potíže při podávání PENOXAL jako zvracení, nevolnost, radiocystitida a rektitida nebyly zaznamenány.

– V současné době jsou pacientky pod dohledem. Podávaní přípravku PENOXAL nevyvolalo žádné nepohodlí. Účinnost léčby v kombinaci s PENOXAL se projevila již po 3 týdnech.

 

 

Primář oddělení radiogynekologie
MUDr. Changeldyan Alina Gurgenovna, CSc.